Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

Preambulum

Jelen szabályzat illetve tájékoztató célja, hogy rögzítse a https://www.hellovilagvlog.hu/ domain címen megtalálható online magazin üzemeltetőjének (a továbbiakban: ÜzemeltetőAdatkezelő) továbbá a weboldalra látogató, a magazin által biztosított hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek (a továbbiakban együttesen: Érintett) jogait és kötelezettségeit, annak érdekében, hogy a személyes adatok tárolása, felhasználása, kezelése a jogszabályi és etikai szabályoknak megfelelően történjenek. 

Üzemeltető kijelenti és rögzíti, hogy a hírlevélszolgáltatásra történő feliratkozás önkéntes alapon történik. A feliratkozást követően a feliratkozó adatait Üzemeltető továbbítja az Adatok tárolását végző https://mailchimp.com/ -nak (a továbbiakban: Tényleges Adatkezelő, Adatfeldolgozó). (elérhetőségek: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 Egyesült Államok) 

Az Üzemelhető a jelen szabályzat illetve tájékoztató megalkotásakor törekedett arra, hogy a tájékoztató tömör, világos, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen. 

Felhasznált jogszabályok: 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről ( általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR” 
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a továbbiakban: „Infotv.” ); 
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.” ); 
 • 2000. évi C. törvény a számvitelről; 
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 

Fogalmi meghatározások: 

érintett: bármely természetes személy, akit személyes adat alapján –így például név, cím, születési hely, idő azonosító jele, stb. – alapján azonosítottak vagy – közvetlenül vagy közvetve – ezen adatok alapján azonosítható 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; a https://www.hellovilagvlog.hu/ domain címen megtalálható online magazin üzemeltetője, 

tényleges adatkezelő: Üzemeltetővel kapcsolatban álló, a hírlevél szolgáltatáshoz szükséges e-mail címeket tényelgesen kezelő természetes, vagy jogi személy 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni; 

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; vagyis bármely – az érintetten és az adatkezelőn kívüli – személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

adattörlés: olyan művelet, mely az adatokat felismerhetetlenné teszi, olyan módon, hogy a helyreállításuk többé már nem lehetséges; 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, amely a weboldallal, felhasználói magatartással kapcsolatos információkat tartalmaz; 

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható. 

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

felügyeleti hatóság: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv; 

Az adatkezelés elvei – általános tájékoztató: 

Az adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi alapelveknek megfelelően jár el: Az adatkezelő vállalja, hogy 

 1. személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”); 
 2. személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”); 
 3. kizárólag az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns adatokat kezel, továbbá, hogy az adatkezelési tevékenységét a feltétlenül szükséges adatok minimumára csökkenti („adattakarékosság”); 
 4. minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törölésre vagy helyesbítésre kerüljenek; („pontosság”);
 5. a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);  
 6. a személyes adatokat kezelése során olyan technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmaz, amellyel biztosítható a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő a neki megadott személyes adatok valódiságát illetve helyességét nem ellenőrzi, ezekért kizárólag az azt megadó személy tartozik felelősséggel. Minden érintett e- mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, az érintett a jelen szabályzatban körülírt jogait kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt az adatkezelő részére.
Az adatkezelőt az érintett személyazonosságának megállapítása érdekben nem lehet további információk beszerzésére kötelezni annak érdekében, hogy megfeleljen a GDPR valamely rendelkezésének. Az adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt ( kezel ) különleges adatokat, továbbá kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja. Az adatkezelő a részére átadott személyes adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információkkal. Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adja át illetve továbbítja harmadik fél részére. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos megkeresés útján) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az adatkezelő törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. 

Adatkezelő kiléte és elérhetősége: 

Adatkezelő magánszemély neve: Szenczi Zsolt Ügyfélszolgálat telefonszáma: +3670/7403715 Ügyfélszolgálat e-mail címe: hellovilagvlog @ gmail . com 

Tényleges adatkezelő kiléte és elérhetősége: 

Adatkezelő neve: The Rocket Science Group, LLC
Címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 Egyesült Államok Ügyfélszolgálat címe: https://mailchimp.com/contact/ 

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztat. 

Az adatkezelő által végrehajtani kívánt adatkezelési műveletek leírása az adatkezelés célja szerinti rendszerezésben: 

A hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
az érintettek köre: 
a regisztráció illetve a vásárlás során a hírlevélre feliratkozó természetes személyek. 

az adatkezelés célja: a hírlevél adatbázis építése, karbantartása, abban lévő tagok nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, kapcsolattartás, az online magazin felületén megjelenő cikkek frissüléséről, megjelenéséről való értesítés 

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja alapján 

a kezelt adatok köre: e-mail cím, az a tény, hogy az érintett a hírlevél-szolgáltatáshoz hozzájárult 

az adatkezelés időtartama: a hírlevél-szolgáltatás esetén a hozzájárulás visszavonásáig ( a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről való leiratkozásig ) 

Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen pontban körülírt személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az érintett nem köteles azokat megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tudja igénybe venni hírlevél-szolgáltatásunkat.

Adatok címzettje, adattovábbítás, adatfeldolgozók igénybe vétele:

Az adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozó részére továbbítja (címzett). 

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, azokat megfelelő jogcím hiányában semmilyen körülmények között nem adja át harmadik fél részére. 

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezeket az adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelheti, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jog kötelezi. 

Az adatkezelő kijelenti, hogy adatfeldolgozók megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Webtárhely-szolgáltató adatai: 

név / cégnév: Rackhost ZRT
cím / székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai ( GDPR 15-22. cikk ) A hozzájárulás visszavonásához való jog: 

Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, továbbá nem érinti a más jogcímen folyamatban lévő adatkezelés jogszerűségét. 

Az adatokhoz való hozzáférés (tájékoztatás) joga: 

Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles az adatkezelő az érintett részére megküldeni. 

A tájékoztatásban az adatkezelő a következő információkat adja meg: 

 • mi az adatkezelés célja, 
 • mik az érintett személyes adatok (illetve azok kategóriái), 
 • kik a továbbított adatok címzettjei, 
 • mi a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai, 
 • az érintett jogaira vonatkozó tájékoztatás ( kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen
 • felügyeleti hatósághoz (www.naih.h) panasszal fordulhat, 
 • ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.

A helyesbítéshez való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje. 

A törléshez való jog: 

Ön kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az általa tárolt személyes adatokat, amennyiben:  

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték 
 • az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján adott hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 

 • vitatja a személyes adatok pontosságát ( ebben az esetben a korlátozás személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig tart );
 • az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy tiltakozott az adatkezelés ellen ( ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben ) 

Adathordozhatóság:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben: 

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és 
 • az adatkezelés automatizált módon történik. 

Az adatok hordozhatóságához való jog bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

Az Ön adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkében foglaltakat, továbbá nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. 

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, amennyiben az adatkezelés jogalapja: 

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek; 
 • profilalkotás 

Az Ön tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Ha a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. 

Az adatkezelő eljárása az érintett tiltakozása esetén:

Az adatkezelő a tiltakozást minden esetben köteles megvizsgálni. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja. A vizsgálat a kérelem megalapozottságára terjed ki. Az adatkezelő a döntéséről a kérelmezőt írásban (illetve a kapcsolatfelvétel során használt kommunikációs csatornán keresztül) tájékoztatja. 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja. Az adatkezelő köteles a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 

Abban az esetben, ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, valamint abban az esetben is, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett bírósághoz fordulhat. Az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül fordulhat a bírósághoz. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:http://www.naih.hu

Bírósági jogérvényesítés:

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az érintett választása szerint az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti, vagy az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. 

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a felügyeleti hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. 

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik. 

Kártérítés és sérelemdíj:

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem kizárólag az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Az a személy, aki az adatkezelő részére más harmadik személy adatait adja át, vagy nem valós adatokat szolgáltat, a jogellenes adatkezelésből fakadó károkért teljes felelősséggel tartozik. 

Adatvédelmi incidens: 

Az adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti azt az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 

Az adatkezelő bejelentésben: 

 • ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 
 • közli a kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 
 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
 • ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az adatkezelő az adatvédelmi rendeletnek való megfelelés igazolása érdekében nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, továbbá a kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményekről, végül pedig az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedésekről, ide értve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is. 

Adatbiztonság: 

A webáruház üzemeltetője a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése következtében előforduló esetleges hibákért, továbbá a weboldal a tervezettől eltérő működéséből eredő károkért nem tud felelősséget vállalni. 

Az adatkezelő az adatkezelés módjának meghatározásakor, és az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, továbbá olyan szükséges garanciákat épít be, amelyek a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai figyelembevételével alkalmasak az érintettek jogainak adatvédelmi elvek szerinti védelmére. (beépített és alapértelmezett adatvédelem) 

Az adatkezelő – amennyiben az adatkezelés informatikai rendszer igénybevételével történik – az informatikai rendszereihez való hozzáférési jogosultságot csak az adatkezelővel munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban álló személy részére ad. 

Az adatkezelő a magas szintű adatbiztonság érdekében elkülönített jogosultsági szinteket alakít ki, amelyek kiosztása során az adatkezelő minden felhasználó részére csak a munkaköri (illetve megbízási szerződésben rögíztett) feladatának ellátásához szükséges mértékben, és a szükséges időtartamig enged hozzáférést személyes adatokhoz. 

Az adatkezelő minden munkavállalója (ide értve a megbízási jogviszony keretén belül munkát végző személyeket is) a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzés során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni. 

Amennyiben az adatkezelés nem informatikai rendszer útján történik (papír alapú adatkezelés), az adatkezelési művelet során keletkezett dokumentumokat az adatkezelést végző személy nem hagyja őrizetlenül, a művelet befejeztével azokat elzárja. 

Az adatkezelő az általa használt helyiségeket és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatok védelme érdekében különböző rendszereket működtet (pl.: riasztó, kamerák, tűzvédelmi rendszerek stb.). 

Az adatkezelő az adatokat bérelt szervereken tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközök őrzése minden esetben személy zárt szerverteremben történik, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten. 

Az adatkezelő többszintű tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát az esetleges külső támadásoktól, továbbá a kezelt adatokat tartamazó adatbázikról biztonsági másolatokat készít (készíttet) annak érdekében, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől. 

Az adatkezelő az adatkezelési műveletek során fokozottan ügyel arra, hogy az egyes műveletek visszakereshetők és nyomon követhetők legyenek (naplózás), továbbá mindent megtesz a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. 

Sütik (cookie-k): 
Süti ( cookie ) alatt azokat fájlokat vagy információ darabkák értjük, amelyeket az érintett böngészője tárol el a weblap használata során. Az adatkezelő a Weblap üzemeltetése során az alábbi típusú sütiket használja:
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik: 
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatás tartamára vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. A munkamenet sütik személyes adatot nem tartalmaznak, nem alkalmasak a látogató beazonosítására, alkalmazásuk nélkül azonban nem tudjuk garantálni weboldalunk hibamentes használatát, ezért használatuk kötelező. 
Teljesítményt biztosító sütik 
Elemzés: A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek – mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával. 
Média: Ezek a sütik biztosítják az esetlegesen harmadik fél által nyújtott funkciók használatát (például a Youtube). A teljesítményt biztosító sütik személyes adatot nem tartalmaznak, nem alkalmasak a látogató beazonosítására, alkalmazásuk nélkül azonban weboldalunk egyes részei (pl: beágyazott videók lejátszása) nem működnek. 

Használatot elősegítő, tárolt sütik 

Közösségi hálózatok: Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal látogatása során az érintett könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, információt másokkal illetve olyan harmadik fél által nyújtott funkciókat használjon, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube.
Funkcionális: Ezek a sütik mutatják meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette, továbbá például a választott nyelvet, illetve a tartózkodási helyre vonatkozó információkat. 
Reklám: Ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudunk küldeni a felhasználónak ( amennyiben feliratkoztak hírlevél-szolgáltatásunkra ). A használatot elősegítő, tárolt sütik tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására, azokat az adatkezelő a korábban részletesen meghatározottak szerint, az érintett hozzájárulása alapján tárolja. A sütik tárolásának helye a felhasználó számítógépe, a felhasználó bármikor dönthet azok törléséről, továbbá olyan beállításokat is választhat az általa használt böngészőben, amelyek alapértelmezetten kizárják a sütik tárolását. 
Záró rendelkezések: A jelen tájékoztató a hatályos jogszabályok, továbbá rendelkezésre álló – Felügyeleti Hatóság által kibocsátott – állásfoglalások alapján, elsősorban az általános adatvédelmi rendeletnek ( GDPR ) való megfelelés érdekében készült. A rendelet rögzíti a tagállamok azon jogát, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggésben a rendeletben foglalt célok tiszteletben tartása mellett az adatkezelési műveletek részleteit, illetve az adatkezelés egyes speciális területeit pontosabban meghatározza. A tájékoztató elkészítésekor a vonatkozó magyar jogszabály még nem lépett hatályba, így utóbb a jogi környezet megváltozása esetén az adatkezelő a jelen szabályzat illetve tájékoztató tartamát felülvizsgálhatja és a szükséges módosításokat a felek egyidejű tájékoztatása mellett eszközölheti. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel az adatkezeléssel illetve az Ön megillető jogokkal kapcsolatban, kérjük, küldjön egy email üzenetet az adatkezelő email címére: hellovilagvlog@gmail.com 
Kelt: Budapest, 2020. június  01.